CSENGETÉSI REND

1.óra  8:00 - 8:45

2.óra  8:55 - 9:40

3.óra  9:55 - 10:40

4.óra  10:55 - 11:40

5.óra  11:50 - 12:35

6.óra  12:45 - 13:30

7.óra  14:00 - 14.45

HETI ÉTLAP

  40. hét

október 3-7.

 

Digitális gyerekvédelmi

stratégai

 

<<

Szőlőszagú

szeptember.

>>
H K Sze Cs P Szo V
      1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.

16.

17. 18.
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
26. 27. 28.  29.  30.     
2022

1. tanévnyitó ünnepély

Szülői értekezletek:

5.        2. és 7. évf.

6.        3. és 8. évf.

7.       4. és 5. évf.

8.       6. évf.

12. Diákolimpia-kispályás labdarúgás

     IV. kcs.

16. Gárdonyi-projekt és pályázat meghirdetése

19. Diákolimpia-kispályás labdarúgás

     III. kcs.

     SZM választmányi értekezlet

 

26. Diákolimpia-kispályás labdarúgás

     II. kcs.

30. Projektnap:

     A magyar népmese napja

     Magyar Diáksport Napja

8. évf. Pályáaválasztási kompetencia mérés

szeptember 20-október 11.

 

Étkezés díja 2021. jan-1-től:

1x-i   319 Ft

2x-i  385 Ft

3x-i   451 Ft

Az e-étkeztetés ezen

a címen érhető el:

http://etkeztetes.budapest13.hu/belepes

Az étkeztetéssel kapcsolatban bővebben

az iskolai önkormányzati hirdetőtáblán és

a Budapest Főváros XIII. Kerületi

Önkormányzat Intézményműködtető és

Fenntartó Központ honlapján tájékozódhatnak:

imfk.bp13.hu

 

Kedves Szülők!

Az e-ellenőrző felületét az alábbi linken érhetik el:

KRÉTA

Tanulói:

A felhasználó név: gyermeke 11 jegyű 

OA száma, amit a diákigazolványon 

is megtalál.
A jelszó:gyermeke születési dátuma a 

következő formátumban: pl.: 1848-03-15

Gyermeke érdemjegyeit, házi feladatokat,

a tanárok üzeneteit itt tekinthetik meg.

Szülői (bővített jogosultság):

A felhasználó név:gyermeke 11 jegyű 

OA száma, amit a diákigazolványon 

is megtalál, melynek végén G01 vagy G02 van.

A jelszót Önök állítják be.
Itt indíthatnak e-ügyintézést

(igazolások beküldése, levelezés a pedagógusokkal...)

Kérjük gyakran nézzenek 

rá az e-ellenőrzőre!

 

 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a vizsgák időpontjai

Pedagógiai Program  48.oldal 6.1. (A tanulmányok alatti vizsgákra vonatkozó szabályok)   +


1. félév: január 15-19.

2. félév: június 11-15.

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Magyar nyelv és irodalom

1. évfolyam

BESZÉD

Minimum: A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Értse meg az egyszerű magyarázatokat, utasításokat. Használja a bemutatkozás, köszönés, kérés illendő formáit. Kérdésre válaszoljon.

Optimum: Kérdésekre egész mondatokban válaszoljon.

 

OLVASÁS

Minimum: Biztonsággal ismerje fel a nyomtatott kis és nagy betűket. Olvasson szavak szintjén, rendelkezzen a korának megfelelő szókinccsel.

 Optimum Olvasson mondat szintjén. Az olvasott szöveget értse meg. Konkrét kérdésekre válaszolva képes legyen az olvasmány lényegét kiemelni.

 

IRODALMI MŰVEK

Minimum: Tudjon 3-4 mondókát illetve kiszámolót önállóan elmondani.

Optimum: Képes legyen 2-3 verset felidézni

 

ÍRÁS

Minimum: Ismerje fel és alkalmazza a nyomtatott betűk írott megfelelőjét. Olvashatóan, helyes betűkötéssel írjon. Képes legyen lemásolni illetve diktálás után, emlékezetből leírni 4 betűs szavakat.

Optimum: Másoláskor írástechnikai hiba nélkül írjon. Jelölje a mondatkezdő betűt és a mondatvégi írásjelet. Alkalmazza a tanult szókészletben a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságának megfelelő jelölését.

 

Magyar nyelv és irodalom

2. évfolyam

BESZÉD

- Kérdésekre egész mondatokban válaszoljon.

- Kapcsolódjon be közös tevékenységekbe, alkalmazkodjon a szabályokhoz.

 

OLVASÁS

- Olvasson mondat szintjén. Az olvasott szöveget értse meg. Konkrét kérdésekre válaszolva képes legyen az olvasmány lényegét kiemelni.

- Értsen meg életkori sajátosságainak megfelelő, egyszerű szöveget. Ismert és begyakorolt szöveget folyamatosságra, pontosságra törekvően olvassa fel. Életkorának megfelelően mondja el az olvasott szöveg tartalmát, vonjon le következtetéseket.

 

IRODALMI MŰVEK

- Képes legyen 2-3 verset felidézni

- Képes legyen a vers és próza közötti különbségek felismerésére.

 

ÍRÁS

- Másoláskor írástechnikai hiba nélkül írjon. Jelölje a mondatkezdő betűt és a mondatvégi írásjelet. Alkalmazza a tanult szókészletben a magánhangzók és mássalhangzók hosszúságának megfelelő jelölését.

- A gyakorolt szókészlet körében használja a szókezdő nagybetűt. Alkalmazza a mondatkezdő nagybetűt és a mondatvégi írásjeleket. Ismerje fel és nevezze meg a tanult nyelvtani fogalmakat és használja a szabályokat. 30-40 begyakorolt szóban helyesen jelölje a „j” hangot. Helyesen válasszon el egyszerű szavakat. Szövegminta alapján ismerje fel és javítsa hibáit.

 

Magyar nyelv és irodalom

3. évfolyam

BESZÉD

Értelmesen és érthetően fejezze ki gondolatait.

 

OLVASÁS

Felkészülés után folyamatosan, érthetően olvasson föl 10-15 mondatból álló szöveget.

 

SZÖVEGÉRTÉS

Életkorának megfelelő szöveget néma olvasás útján értsen meg. Az olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre tudjon válaszolni.

 

FOGALMAZÁS

Adott témáról 8-10 mondatos elbeszélést tudjon fogalmazni.

 

NYELVTAN

Biztonsággal ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat (főnév, melléknév, ige, számnév). Írásbeli munkáiban alkalmazza a helyesírási szabályokat.

 

Magyar nyelv és irodalom

4. évfolyam

 

BESZÉD

Tudjon történetet folytatni, élményről néhány mondatban beszámolni.

 

OLVASÁS

Felkészülés után folyamatosan, érthetően, kifejező módon olvasson föl 15-20 mondatból álló szöveget.

 

SZÖVEGÉRTÉS

Életkorának megfelelő szöveget néma olvasás útján értsen meg. Az olvasmánnyal kapcsolatos kérdésekre tudjon válaszolni. Tanulságot, véleményt tudjon megfogalmazni.

 

FOGALMAZÁS

Adott témáról 8-10 mondatos leírást tudjon fogalmazni.

 

 

NYELVTAN

Biztonsággal ismerje fel és nevezze meg a tanult szófajokat (főnév, melléknév, ige, számnév, névelő, névutó, névmások). Írásbeli munkáiban alkalmazza a helyesírási szabályokat.


A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI

Matematika

1. évfolyam

GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

Minimum

-        Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint.

-        Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.

Optimum

-        Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.

-        Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.

-        Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

 

SZÁMTAN, ALGEBRA

Minimum

–        Számok írása, olvasása (20-as számkör).

–        Számok helye a számegyenesen.

–        Számszomszédok értése.

–        Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása (20-as számkör).

–        Egyszerű szöveges feladat (nem önálló olvasás alapján) értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.

–        Páros és páratlan számok megkülönböztetése (20-as számkör).

–        Összeadás, kivonás szóban és írásban (20-as számkör).

Optimum

–        Római számok írása, olvasása (I, V, X).

–        Matematikai jelek: +, –, =, <, > ismerete, használata.

–        Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

 

GEOMETRIA

Minimum: Tájékozódási képesség, irányok ismerete.

Optimum

–        Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.

–        A test és a síkidom megkülönböztetése.

–        Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.

–        A hosszúság, az űrtartalom és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, perc, óra, nap, hét, hónap, év.

–        Mérőeszközök használata.

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

Minimum

–        Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.

Optimum

–        Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

–        Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

–        Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.

–        Adatokról megállapítások megfogalmazása.

 

 

Matematika

2. évfolyam

 

 

GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

-        Halmazok összehasonlítása az elemek száma szerint. Halmazalkotás.

-        Állítások igazságtartalmának eldöntése. Állítások megfogalmazása.

-        Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés. Közös tulajdonság felismerése, megnevezése.

-        Több, kevesebb, ugyannyi fogalmának helyes használata.

-        Néhány elem sorba rendezése próbálgatással.

 

SZÁMTAN, ALGEBRA

–        Számok írása, olvasása (100-as számkör).

–        Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma.

–        Római számok írása, olvasása (I, V, X, L, C).

–        Számok helye a számegyenesen.

–        Számszomszédok értése.

–        Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása.

–        Számok képzése, bontása helyiérték szerint.

–        Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ) ismerete, használata.

–        Összeadás, kivonás, szorzás, osztás szóban és írásban.

–        Szorzótábla ismerete a százas számkörben.

–        A műveletek sorrendjének ismerete.

–        Szöveges feladat értelmezése, megjelenítése rajz segítségével, leírása számokkal.

–        Páros és páratlan számok megkülönböztetése.

–        Egyjegyű és kétjegyű számok megkülönböztetése.

–        Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen szimbólum kiszámítása.

 

GEOMETRIA

–        Vonalak (egyenes, görbe) ismerete.

–        A test és a síkidom megkülönböztetése.

–        Testek építése szabadon és megadott feltételek szerint.

–        Tájékozódási képesség, irányok ismerete.

–        A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. A szabvány mértékegységek: cm, dm, m, cl, dl, l, dkg, kg, perc, óra, nap, hét, hónap, év. Átváltások szomszédos mértékegységek között. Mennyiségek közötti összefüggések felismerése.

–        Mérőeszközök használata.

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

–        Növekvő és csökkenő számsorozatok szabályának felismerése, a sorozat folytatása.

–        Számpárok közötti kapcsolatok felismerése.

–        Képes a változásokat észrevenni, szóban kifejezni.

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

–        Kísérletek végzése, eredmények feljegyzése, közös munka végzése.

–        Adatokról megállapítások megfogalmazása.

–        A véletlen, biztos, lehetetlen fogalma.

 

Matematika

3. évfolyam

 

GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

–        Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.

–        Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.

–        Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

–        A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.

 

SZÁMTAN, ALGEBRA

–        Számok írása, olvasása (1000-es számkör).

–        Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 2000-es számkörben.

–        Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).

–        Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–        Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása a 2000-es számkörben.

–        Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.

–        A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.

–        Fejben számolás százas számkörben.

–        A szorzótábla biztos ismerete 100-as számkörben.

–        Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.

–        Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.

–        Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.

–        Háromjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás, osztás egyjegyű számmal írásban.

–        Műveletek ellenőrzése.

–        Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.

–        Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

 

GEOMETRIA

–        Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.

–        A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, hl, g, t, másodperc.

–        Átváltások szomszédos mértékegységek között.

–        Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).

–        Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.

A test és a síkidom közötti különbség megértése.

–        Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.

–        Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–        Négyzet, téglalap kerülete.

–        Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

 

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

–        Szabályfelismerés, szabálykövetés.

–        Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.

–        Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.

–        A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

 

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

–        Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.

–        Táblázat adatainak értelmezése.

–        Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.

–        Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.

–        Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.

 

 

Matematika

4. évfolyam

 

 

GONDOLKODÁSI ÉS MEGISMERÉSI MÓDSZEREK

–        Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése.

–        Halmazba tartozó elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése.

–        Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba.

–        A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.

–        Az összes eset megtalálása (próbálgatással).

 

SZÁMTAN, ALGEBRA

–        Számok írása, olvasása (10 000-es számkör).

–        Helyiérték, alaki érték, valódi érték fogalma 10 000-es számkörben.

–        Negatív számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság).

–        Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek megnevezése, lejegyzése szöveggel, előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–        Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása 10 000-es számkörben.

–        Mennyiségek közötti összefüggések észrevétele tevékenységekben.

–        A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés alkalmazása.

–        Fejben számolás százas számkörben.

–        A szorzótábla biztos ismerete a 100-as számkörben.

–        Összeg, különbség, szorzat, hányados fogalmának ismerete.

–        Műveletek tulajdonságainak, tagok, illetve tényezők felcserélhetőségének alkalmazása.

–        Műveleti sorrend ismerete, alkalmazása.

–        Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás kétjegyű, osztás egyjegyű számmal írásban.

–        Műveletek ellenőrzése.

–        Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata.

–        Többszörös, osztó, maradék fogalmának ismerete.

GEOMETRIA

–        Egyenesek kölcsönös helyzetének felismerése: metsző és párhuzamos egyenesek.

–        A szabvány mértékegységek: mm, km, ml, cl, hl, g, t, másodperc.

–        Átváltások szomszédos mértékegységek között.

–        Hosszúság, távolság és idő mérése (egyszerű gyakorlati példák).

–        Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög létrehozása egyszerű módszerekkel, felismerésük, jellemzőik.

–        Kör fogalmának tapasztalati ismerete.

–        A test és a síkidom közötti különbség megértése.

–        Kocka, téglatest, felismerése, létrehozása, jellemzői.

–        Gömb felismerése.

–        Tükrös alakzatok és tengelyes szimmetria előállítása hajtogatással, nyírással, rajzzal, színezéssel.

–        Négyzet, téglalap kerülete.

–        Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, területlefedéssel.

ÖSSZEFÜGGÉSEK, FÜGGVÉNYEK, SOROZATOK

–        Szabályfelismerés, szabálykövetés. Növekvő és csökkenő számsorozatok felismerése, készítése.

–        Összefüggések keresése az egyszerű sorozatok elemei között.

–        A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó elemek pótlása.

VALÓSZÍNŰSÉG, STATISZTIKA

–        Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.

–        Táblázat adatainak értelmezése.

–        Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása.

–        Valószínűségi játékok, kísérletek értelmezése.

–        Biztos, lehetetlen, lehet, de nem biztos tapasztalati ismerete.Osztályozó vizsga követelményrendszer

Angol

5. évfolyam

Olvasott szöveg értése:  -értsen meg egyszerű mondatokkal megfogalmazott szöveget

-tudjon egyszerű szövegből fontos információkat kiszűrni

Hallott szöveg értése:    - értsen meg egyszerű utasításokat, tudjon rájuk cselekvéssel válaszolni

-értsen meg egyszerűen megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, melyek saját életére, családjára vonatkoznak,

-egyszerű szövegből fontos információt tudjon kiszűrni

Beszédkészség:           -tudjon egyszerű kérdésekre, egyszerűen válaszolni

- egyszerű kérdéseket tudjon feltenni saját és mások életével kapcsolatosan

-tudjon egyszerű párbeszéddel kommunikálni kérdés felelet formájában

Interakció:                   -tudjon feltenni alapvető kérdéseket, tudjon rájuk válaszolni

Íráskészség:                -tudjon egyszerű szöveget, mondatokat lemásolni

Nyelvhelyesség:         -tudjon alapvető, betanult szerkezeteket használni, rendelkezzen alapszókinccsel, mely konkrét szituációkra vonatkozó szavakból és helyzetekből áll, ismerje a birtoklás, képesség használatát, nyelvi szerkezetét,

Fogalomkörök:          család: családtagok, lakás, iskola: tantárgyak, órarend, napirend, likes-dislikes évszakok

6. évfolyam:

Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, kért információt tudjon kikeresni

- értsen megismert szerkezetekből álló egyszerű szövegeket

Hallott szöveg értése:  -értsen meg  egyszerű üzeneteket, bejelentéseket

-tudjon egyszerű információt kiszűrni ismert témakörökből

Beszédkészség:           -tegyen fel alapvető kérdéseket és tudjon, rájuk válaszolni

-vegyen részt egyszerű társalgási helyzetekben, begyakorolt szerkezetekkel, kérdés-felelet formában a tanult szókinccsel

Interakció:                  -tudjon reagálni egyszerű kérdésekre, személyes kérdésekre

- kérjen segítséget, ha elakad

Íráskészség:                -tudjon egyszerű űrlapot kitölteni, rövid üzenetet írni

Nyelvhelyesség:          -használjon alapvető szerkezeteket a jelenben, a múltban, rendelkezzen alapvető szókinccsel ismert témákban

Fogalomkörök:          család, iskola, állatok, nyaralás szabadidő

7. évfolyam

Olvasott szöveg értése: -értsen meg egyszerű szövegeket, történeteket, kért információt tudjon kiszűrni-

-értsen meg egyszerű, ismert elemekből álló szöveget, annak lényegét

Hallott szöveg értése: -tudjon egyszerű információt ismert elemekből álló szövegből kiszűrni

Beszédértés:                -vegyen részt egyszerű beszélgetésekben ismert témákban,

-tudjon segítséget kérni és adni,

- egyszerű kérdésekre tudjon válaszolni egyszerű kérdésekre tudjon reagálni,

 

Interakció:                  -tudjon segítséget kérni és adni

-tudjon egyszerű állításokra reagálni

Íráskészség:                -tudjon baráti üzenetet írni,

-tudja magát néhány mondatban kifejezni

Nyelvhelyesség:          -használjon alapvető igeidőket, jelen, múlt, jövő,

Fogalomkörök:          család, iskola, a mi világunk

8. évfolyam

Olvasott szöveg értése:-értse meg az olvasott szöveg lényegét, tartalmát, melyek egyszerű, hétköznapi témákkal foglalkoznak

Hallott szöveg értése: -tudjon kiszűrni ismert témakörből információkat

Beszédkészség:           -legyen képes egyszerű mondatokkal kifejezni véleményét,

-tudjon egyszerű témakörökben néhány mondatban összefüggően beszélni, véleményét kifejezni

-tudjon segítséget kérni és adni

Interakció:                  -tudjon segítséget kérni és adni,

Íráskészség:               -tudjon néhány mondatos, összefüggő szöveget alkotni ismert témakörökben

Nyelvhelyesség:          -tudja az ismert szerkezeteket kisebb hibákkal használni, használja a jelen, a múlt, a jövő szerkezeteit,

Fogalomkörök:          család, iskola, a mi világunk, egészség, étkezés, öltözködés


Biológia

7. évfolyam


 1. 1.      Az élőlény és környezete
  1. a.      -az élőhely élő és élettele tényezői / éghajlati elemek, talaj, /
  2. b.      -környezet fogalma
 2. 2.      Életközösségek jelemzői, kölcsönhatások az élőlények között /táplálkozási szintek, anyagáramlás/
 3. 3.      Éghajlati övezetek kialakulása
  1. a.      -övezetek elhelyezkedése, jellemzői
  2. b.      -övezetre jellemző élőlények, faj példák
 4. 4.      Élőlények rendszerezése
  1. a.      -természetes rendszer fogalma, kategoriái :mikrobák /vírus, baktérium/
   1. a.      gombák országa
   2. b.      növények országa-törzsek jellemzői
   3. c.       állatok országa-törzsek jellemzői
 5. 5.      Környezetvédelem
  1. a.      -melyek napjaink legsúlyosabb problémái bolygónkon?

8. évfolyam

 1. 1.      Az emberi test felépítése
  1. a.      -sejt – szövet – szerv – szervrendszer – szervezet ; fogalmak, felépítés, feladat
 2. 2.      Szervrendszerek
  1. a.      a bőr
  2. b.      a mozgás
  3. c.       a szervezet anyagforgalma – táplálkozás
 • légzés
 • keringés – a vér
 • kiválasztás
 1. d.      a szabályozás – idegrendszer
  1. a.      hormonrendszer

-          érzékelés – látás

 1. 1.      hallás
 2. 2.      szaglás, ízlelés, tapintás
 3. e.       szaporodás
 4. f.        egyedfejlődés
 5. 3.      Szervezetünk egészsége, egészségünk megőrzése

 

Fizika

7. évfolyam

 

-          A tanuló ismerje az alapvető fizikai mennyiségek (tömeg, hőmérséklet, hosszúság, idő, stb.) fogalmát, jelét, mértékegységét

-          Tudjon önállóan méréseket (hosszúság, tömeg stb.) végezni

-          Tudja értelmezni a sebességet, a sűrűséget, a munkát, a forgatónyomatékot, a nyomást, a teljesítményt, stb.

-          A fizikai összefüggések segítségével tudjon számításokat végezni

-          Ismerje és értelmezze Newton és Arkhimédész törvényét

-          Legyen tisztában a kölcsönhatás, az erő, a hőtágulás, hővezetés, hőterjedés,  halmazállapot változás és az energia fogalmával, fogalmával

 

8.  évfolyam


-          A tanuló ismerje és értelmezze az elektromos áramra jellemző fizikai mennyiségek (feszültség, áramerősség stb.) jelét, mértékegységét

-          Képes legyen önállóan egyszerű áramkört, soros és párhuzamos kapcsolást készíteni

Tudja használni a feszültség és áramerősség mérő műszert

-          Legyen tisztában az áramköri elemek szerepével

-          Ismerje Ohm törvényét, annak segítségével meg tudja határozni az ellenállást

-          Tudja a különbséget az egyenáram és a váltakozó áram között

-          Ismerje az elektromos áram hatásait, legfőképpen az élettani hatását

-          Tudja mi az elektromágnes, a generátor, a transzformátor

-          Tudja milyen jelentőséggel bír a fény az életünkben, ismerje tulajdonságait

-          Ismerje az optikai eszközök (tükrök, lencsék) működését

 

Mind 7. és mind 8. évfolyamon az a legfőbb követelmény, hogy a tanuló lássa a fizika hétköznapi életünkben elfoglalt helyét és szerepét, s hogy az órán megszerzett, főként elméleti tudását a gyakorlatban is tudja kamatoztatni.


Földrajz

7. évfolyam

 1. 1.                         Afrika  fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
 2. 2.                         Afrika  éghajlata, vízrajra, természetes növényzete
 3. 3.                         Ausztrália fekvése, határai, tájai , éghajlata, víz
 4. 4.                         Óceánia
 5. 5.                          Sarkvidékek
 6. 6.                          Amerika fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
 7. 7.                          Amerika éghajlata,vízrajza
 8. 8.                          USA ipara és mezőgazdasága
 9. 9.                          Mexikó
 10. 10.                Ázsia helyzete, határai, parttagoltsága, tájai
 11. 11.                Ázsia éghajlata,vízrajza
 12. 12.                India, Kína és Japán
 13. 13.                Európa helyzete, határai, parttagoltsága, tájai
 14. 14.                Európa éghajlata, vízrajza
 15. 15.                Nagy-Britannia
 16. 16.                Franciaország
 17. 17.                Dél-Európa fekvése, határai, parttagoltsága, tájai
 18. 18.                Dél-Európa éghajlata, vízrajza

8. évfolyam

 1.   Közép-Európa fekvése, határai, tájai, éghajlata
 2.   Németország
 3.   Lengyelország és Csehország
 4.   Szlovákia és Szlovénia
 5.   Ausztria és Svájc
 6.   Az Alpok és a Kárpátok /összehasonlítás /
 7.   Magyarország helyzete, határai, szomszédos országai, tájai
 8.   Magyarország éghajlata
 9.   Magyarország vizei / felszín alatti, álló-és folyóvizek /
 10.   Magyarország lakossága
 11.   Az Európai Unió és Magyarország
 12.   Az Alföld fekvése, határai, kistájai és éghajlati viszonyai
 13.   A Kisalföld és az Alpokalja fekvése, határai, kistájai és éghajlata
 14.   A Dunántúli-dombság és a Mecsek fekvése, kistájai, éghajlata
 15.   A Dunántúli- és az Északi-középhegység fekvése, határai, kistájai, és    éghajlata
 16.   Budapest földrajza

 

Francia nyelv

5-6. évfolyam


Hallás utáni értés:

Megérti a személyére, a családjára, a közvetlen környezetére vonatkozó, gyakran használt, egyszerű szavakat és szókapcsolatokat, ha lassan és tagoltan beszélnek hozzá.

Olvasás:

Megérti a nagyon egyszerű mondatokat, például hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban az ismert nevek vagy szavak segítségével.

Társalgás:

Képes egyszerű kapcsolatteremtésre, ha a másik személy kész mondanivalóját kissé lassabban vagy más kifejezésekkel megismételni illetve segíti a mondanivaló megformálását. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak.

Folyamatos beszéd:

Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.

Írás:

Tud képeslapra rövid és egyszerű (például nyaralási) üdvözletet írni. Ki tud tölteni egyszerű nyomtatványokon a személyi adataira vonatkozó részeket, például a szállodai bejelentőlapon a nevét, az állampolgárságát és a címét.

 

7-8. évfolyam

Hallás utáni értés:

Megérti a személyéhez közvetlenül kapcsolódó, gyakran használt szavakat és kifejezéseket (pl. személyes adatok, család, vásárlás, szűk környezet, tanulás, munka). Megérti az egyszerű és világos hirdetések és üzenetek lényegét.

Olvasás:

El tud olvasni rövid, nagyon egyszerű szövegeket. Megtalálja a várható, konkrét információt a mindennapi, egyszerű szövegekben (pl. rövid hirdetés, prospektus, menü, menetrend), és megérti a rövid, egyszerű magánleveleket.

Társalgás:

Az egyszerű, rutinszerű helyzetekben egyszerű és közvetlen módon cserél információt mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A nagyon rövid információcserére még akkor is képes, ha egyébként nem ért meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyen.

Folyamatos beszéd:

Egyszerű eszközökkel és mondatokkal tud beszélni a családjáról és más személyekről, életkörülményeiről, tanulmányairól.

Írás:

Tud rövid, egyszerű jegyzetet, üzenetet, vagy magánjellegű, például köszönőlevelet írni.

 

Informatika

5. évfolyam

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.

Állományok típusai.

Számítástechnikai mértékegységek.

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése

Rajzok készítése.

Műveletek rajzrészletekkel.

Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.

A vágólap használata.

Szövegműveletek végrehajtása

Állomány mentése.

Szöveges állomány megnyitása.

Szöveg javítása.

Karakterformázás.

Bekezdésformázás.

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése.

Helyesírás ellenőrzése.

Keresőkérdések megfogalmazása

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

Kulcsszavas és tematikus keresés.


6. évfolyam

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.

Állományok típusai.

Számítástechnikai mértékegységek.

Szövegműveletek végrehajtása

Állomány mentése.

Szöveges állomány megnyitása.

Szöveg javítása.

Karakterformázás.

Bekezdésformázás.

Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése.

Helyesírás ellenőrzése.

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből

Szöveg, kép, hang, animáció elhelyezése a dokumentumban.

A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció beállítása.

Bemutatók készítése közös munkában, csoportokban.

Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása.

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása számítógépen

Fejlesztőrendszerek alaputasításainak ismerete, alkalmazása.

Egyszerűbb feladatok megoldási algoritmusainak megvalósítása Logo vagy más fejlesztőrendszer segítségével.

Keresőkérdések megfogalmazása

Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek használata, portálok felkeresése.

Kulcsszavas és tematikus keresés.

 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközök útján

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása.

Saját e-mail cím létrehozása.

Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, mellékletek csatolása.

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata

Weboldalak megtekintése, mentése.

Szöveg, kép mentése weboldalról.

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése.

Elektronikus könyv keresése, olvasása.

Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata.

Oktatási célú adatbázisok használata.

Oktatóprogramok használata.

7. évfolyam

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.

Állományok típusai.

Számítástechnikai mértékegységek.

 

Szöveges, rajzos dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása

Kisebb méretű dokumentum minta vagy leírás alapján történő szerkesztése.

Objektumok a szövegben

Objektumok beillesztése a szövegbe.

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak megismerése, az egyes jellemzők módosítása.

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel

Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása.

Táblázatkezelés

Táblázatkezelő program használata.

A munkakörnyezet beállítása.

A táblázatkezelő menürendszerének megismerése.

Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, módszerek

Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése.

Az adatok gyűjtése, csoportosítása, értelmezése.

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása.

 

8. évfolyam

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés.

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés.

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, megnyitás, keresés.

Állományok típusai.

Számítástechnikai mértékegységek.

 

Összetett dokumentum készítése

Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó dokumentumok elkészítése.

Szöveg mentése különböző formátumokban.

Digitális képek alakítása, formázása

Digitális képek jellemzőinek megismerése.

Képszerkesztő program használata.

Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás.

 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai

Táblázatok használata a mindennapi életben.

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása.

Adattípusok megismerése.

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása.

Cellahivatkozások használata.

Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút hivatkozás fogalmának megismerése.

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése.

Egyszerű algoritmusok készítése.

Adott feladat megoldásához algoritmusok tervezése, végrehajtása

Algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján.

Algoritmus kódolása fejlesztői környezetben.

Összetett keresések űrlapok segítségével

Tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata az információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése.

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a megismerési folyamatban

A média alkalmazási lehetőségei.

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások.

Internet, televízió, rádió használata.

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata.

Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten.

Képek, zenék, filmek elérése az interneten.

Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az interneten.

Internetes térképek keresése.

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései

A jogtiszta szoftverhasználat előnyei.

Szabadon vagy korlátozottan használható programok használata.

A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek.

Kémia

 

7. évfolyam

 • kémiai alapfogalmak, és azok meghatározása, (atom, ion, molekula)
 • egyszerűbb kémiai kísérletek elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel.
 • oldódás, égés, vízbontás
 • legfontosabb anyagaink: a levegő, a víz
 • levegőszennyezés, vízszennyezés
 • az anyagokat csoportosítása összetétel alapján,(elem, vegyület, keverék, oldat)
 • az elemi részecskék, valamint a kémiai részecskék jellemző tulajdonságai,
 • fizikai és kémiai változások, 
 • a kémiai reakciók csoportosítása,
 • vegyjel (a periódusos rendszer első húsz elemének vegyjele),
 •  az anyag szerkezete és a periódusos rendszer kapcsolata
 • molekulák és ionok képlete,
 • a kémiai jelek mennyiségi jelentése, egyszerű kémiai számítások (oldatok töménysége; anyagmennyiség; egyenlet alapján)
 • vegyszerek veszélyjelei; környezetszennyező anyagok; környezetvédelem

8. évfolyam

 • elemcsoportok; vegyületcsoportok - általános jellemzésük
 • jellegzetes kémiai változások ismerete, és ezek meghatározott szempontok szerinti csoportosítása.
 • a tömegmegmaradás törvénye
 • oxidáció, redukció, sav, lúg
 • egyszerűbb kémiai kísérletek elemzése, összevetése előző tapasztalatokkal, ismeretekkel,
 • kémhatások vizsgálata
 • alapszintű ismerete néhány, az életben fontos fémnek, nemfémes elemnek és legfontosabb vegyületeiknek, felhasználásuknak, biológiai és környezeti hatásuknak,
 • kémiai egyenlet írása, a fotoszintézis egyenlete
 • egyszerűbb számítások végzése az anyagmennyiség és kémiai egyenletek alapján.
 • ismerje néhány, a hétköznapi élet szempontjából jelentős szervetlen és szerves vegyület tulajdonságait, egyszerűbb esetben ezen anyagok előállítását és a mindennapokban előforduló anyagok biztonságos felhasználásának módjait.
 • alapszintű ismerete az élet makromolekuláinak, és azok legfontosabb funkcióinak.
 • legfontosabb energiaforrások és vegyipari eljárások, azok társadalmi és környezeti hatásai.
 • a tudomány eredményeinek, tudósok munkásságának, magyar találmányok elismerése.

A tantárgy ellenőrzési, értékelési rendszere

Az osztályozó vizsga írásban történik 1-5-ig terjedő érdemjeggyel, melynek %-os 

megoszlása a  következő:

osztályzat

1

2

3

4

5

%

0 – 29

30  - 49

50  - 74

75  - 89

90  -100

Elégtelen vizsga esetén szóbeli feleletre kerül sor.

Az értékelés szempontjai:

 • önállóan  munkavégzés
 • a kémiai jelrendszert helyes használata (anyagok jele, kémiai egyenlet)
 • kémiai szakkifejések világos, szabatos használata
 • ok-okozati összefüggések ismerete
 • rendezett, áttekinthető írásbeli munka

 

Magyar nyelv és irodalom

 

 

5-6. évfolyam

Beszédművelés, szóbeli szövegek megértése és alkotása

A tanuló eligazodik a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tudakozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.

Írott szöveg megértése és alkotása

A tanuló képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentum és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszakeresésére. Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, önállóan (tematikus) vázlatot tud készíteni. Ismeri a szövegszerkesztés alapvető eljárásait.

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről

A tanuló ismeri a főbb beszélőszervek működését. Felismeri egyéni közlésmódjának jellemzőit, megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre törekszik.

Felismeri, és hatásuk néhány szavas értékelésével megnevezi a hangutánzó, a hangulatfestő, a többjelentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat különböző szövegekben, törekszik ezek használatára a szóbeli és írásbeli fogalmazásokban.

Íráskép és helyesírás

Képes megnevezni a helyesírási alapelveket, saját munkáiban felismeri a főbb helyesírási alapelvek alkalmazásának eseteit, törekszik a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.

A tanulási képesség fejlesztése

A tanuló képes az önálló tudásszerzés egyes lépéseinek elkülönítésére, szövegek kulcsszavainak azonosítására, vázlat, jegyzet felhasználására. El tud igazodni a tankönyvében, azt célirányosan használni tudja.

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése

A tanuló képes 5-6 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. Memoriterként tud kb. 2-4 lírai alkotást és egy elbeszélő költemény kb. 12 soros részletét.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

A tanuló képes a saját és a nem saját álláspont azonosítására, mások véleményének meghallgatására, megértésére. Alapvető érzelmeket, erkölcsi magatartásformákat azonosítani tud. Képes véleményének rövid, kulturált megfogalmazására.

 

Az osztályozóvizsga konkrét követelményei az adott évfolyam törzsanyagához igazodnak.

 

 

 

 

Magyar nyelv és irodalom

 

 

7-8. évfolyam

Beszédművelés, szóbeli szövegek alkotása és megértése

A tanuló eligazodik a mindennapi páros és csoportos kommunikációs helyzetekben. Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem nyelvi jeleit. Törekszik az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Képes mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban továbbadni.

Az írott szöveg megértése és alkotása

A tanuló képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni.

A tanulási képesség fejlesztése

A tanuló képes a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyaggyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Le tudja jegyezni az állításaihoz felhasznált információforrások adatait.

Anyanyelvi kultúra, ismeretek az anyanyelvről

A tanuló ismeri és a szövegalkotásban értelmesen használja a különböző mondatfajtákat. Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket.

Irodalmi kultúra, irodalmi művek értelmezése,

A tanuló bizonyítja a szöveg értő befogadását biztosító olvasási képességét, különféle műfajú és témájú szövegek felolvasásával, elmondásával. Képes különféle műfajú szépirodalmi művek szerkezetének és jelentésének összegző bemutatására, a szerkezeti elemek elkülönítésére, a szereplők és élethelyzetük jellemzésére.

Memoriterként tud 3-4 lírai alkotást és kb. 15-20 soros drámarészletet.

Íráskép, helyesírás

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az idézés helyesírásában.

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit.

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztése

A tanuló képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, értelmezésére, példával történő bemutatására. Részt tud venni elemző beszélgetésekben, saját véleményével. A különböző művészeti alkotások között meg tud nevezni néhány közös és eltérő vonást. Egy-egy szempontból össze tud hasonlítani egymástól lényegesen különböző esztétikai normákat képviselő műveket.

 

Az osztályozóvizsga konkrét követelményei az adott évfolyam törzsanyagához igazodnak.

 

 

Matematika

5. évfolyam

 

Számtan, algebra 

-A tanult számok (természetes számok milliós számkörben, tizedestörtek, törtek, negatív egészek) helyes leírása, olvasása, számegyenesen való ábrázolása, két szám összehasonlítása.

- Egész számok abszolútértéke, ellentettje.

- Természetes számok körében: osztók, többszörösök

- Írásbeli összeadás, kivonás, szorzás, kétjegyűvel való osztás a természetes számok körében.

- Törtek egyszerűsítése, bővítése

- Törtek és legfeljebb ezredeket tartalmazó tizedes törtek összeadása és kivonása, természetes számmal való szorzása, osztása.

- Egész számok összeadása, kivonása.

- Helyes műveleti sorrend ismerete a négy alapművelet esetén.

- Kerekítés, becslés, ellenőrzés.

- Szöveges feladatok megoldása (szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási terv, becslés, ellenőrzés)

- Arányos következtetések.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

- Tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben: konkrét pontok ábrázolása, pontok koordinátáinak leolvasása.

- Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, lejegyzése, hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése.

- Összeg, különbség, szorzat, hányados változásai.

- Sorozat megadása a képzés szabályával, néhány elemével. Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása.

 

Geometria, mérés

- Testek csoportosítása adott tulajdonságok alapján.

- Kocka, téglatest tulajdonságai, hálója.

- Párhuzamosság, merőlegesség, konvexitás.

- Síkidomok, sokszögek (háromszögek, négyszögek) szemléletes fogalma, tulajdonságok vizsgálata.

- Szakasz másolása, adott távolságok felmérése.

- Szakaszfelező merőleges fogalma, szerkesztése.

- Háromszög szerkesztése három oldalból.

- Szög fogalma, mérése, adott szögek rajzolása szögmérővel, szögfajták

- Téglalap (négyzet) kerületének, területének, téglatest, kocka felszínének és térfogatának kiszámítása konkrét esetekben.

- Hosszúság, térfogat, űrtartalom, idő, és tömeg mértékegységei, átváltása.

 

Valószínűség, statisztika

- Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

- Átlag kiszámítása.

 

6. évfolyam

 

Számtan, algebra

- Tört, tizedestört, negatív szám fogalma. Törtek egyszerűsítése, bővítése, összehasonlítása.

- Reciprok fogalma.

- Törtek, tizedestörtek összeadása és kivonása, szorzása és osztása.

- Törtszám átírása tizedestört alakba.

- Egész számok összeadása, kivonása, szorzása és osztása.

- Műveletsor kiszámítása, műveleti sorrend.

- Oszthatósági szabályok.

- Két szám közös osztói, közös többszöröseik.

- Arányossági feladatok megoldása következtetéssel.

- A százalék fogalmának ismerete, százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása.

- Egyszerű elsőfokú egy ismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.

- Szöveges feladatok megoldása.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

- Biztos tájékozódás a derékszögű koordinátarendszerben.

- Táblázatok, grafikonok értelmezése, az ábra alapján mennyiségek közötti összefüggés megkeresése, lejegyzése, hiányzó elemek pótlása ismert vagy felismert szabály alapján. Táblázathoz grafikon, grafikonhoz táblázat készítése.

- Változó mennyiségek közötti kapcsolatok ábrázolása derékszögű koordinátarendszerben.

- Sorozat megadása a képzés szabályával, néhány elemével. Ismert szabály alapján elemek meghatározása, illetve ismert elemek esetén szabály(ok) megfogalmazása.

 

Geometria, mérés

- A pont, egyenes, félegyenes, szakasz és szög felvétele, jelölése.

- Pont, egyenes és sík kölcsönös helyzete, távolsága.

- Kör fogalmának és részeinek ismerete.

- Szögmérés, adott szögek rajzolása szögmérővel, szögek fajtái, szögfelezés, szögmásolás, nevezetes szögek ( 30º, 60º, 90º, 120º ) szerkesztése.

- Konvex és konkáv síkidomok és sokszögek.

- Téglalap, négyzet szerkesztése.

- Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet és deltoid) fogalma, kiválasztása.

- Párhuzamos és merőleges egyenesek szerkesztése, szögmásolás, szakaszfelező merőleges szerkesztése.

- Háromszögek, négyszögek csúcsaink, oldalainak és szögeinek jelölése, kerületük kiszámítása külső és belső szögeinek összege.

- Tengelyes tükörkép megszerkesztése, a tengelyes tükrözés tulajdonsága, szimmetriatengely berajzolása adott alakzatokba.

- Tengelyesen tükrös háromszögek és négyszögek (deltoid és rombusz) szerkesztése, tulajdonságai.

- Derékszögű és tengelyesen szimmetrikus háromszögek területe.

- Téglatest felszíne és térfogata.

- Hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg mértékegységei, átváltása.

- A térfogat és űrtartalom mértékegységei közötti átváltások.

 

Valószínűség, statisztika

- Konkrét feladatok kapcsán a biztos és a lehetetlen események felismerése.

- Adatok tervszerű gyűjtése, rendezése. Kördiagram.

- Adatok értelmezése, jellemzése, ábrázolása (például a leggyakoribb adat, szélső adatok).

7. évfolyam

 

Számtan, algebra

- Alapműveletek helyes elvégzése racionális számkörben. Műveletsor kiszámítása, műveleti sorrend.

- Hatványozás, 1-nél nagyobb számok normálalakja.

- Arány, arányos osztás.

- Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása.

- Százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása, összetett százalékszámítási feladatok.

- Prímszám, összetett szám, osztó, többszörös, két szám közös osztóinak, közös többszörösének megkeresése prímtényezős felbontással, oszthatósági szabályok.

- Algebrai egész kifejezések, helyettesítési értékük meghatározása.

- Egynemű és különnemű algebrai kifejezések.

- Egytagú kifejezések szorzása és osztása.

- Többtagú kifejezések szorzása és osztása egytagú kifejezéssel.

- Egyenlet, egyenlőtlenség, azonosság, azonos egyenlőtlenség.

- Elsőfokú egy ismeretlenes, és zárójeles egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.

- Szöveges feladatok megoldása.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

- Két halmaz közötti hozzárendelések megjelenítése konkrét esetekben.

- Egyértelmű hozzárendelések ábrázolása a derékszögű koordinátarendszerben.

- Lineáris függvények ábrázolása értéktáblázattal.

- Sorozatok folytatása adott szabály szerint, néhány taggal megadott sorozat esetén szabály(ok) keresése.

Számtani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a különbség alapján.

 

 

Geometria, mérés

- Szög (fok), hosszúság, terület, térfogat, tömeg, űrtartalom, idő mérése, mértékegységeinek ismerete, átváltása

- Háromszögek és négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, és deltoid) területének kiszámítása.

- Szabályos sokszögek.

- Szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek).

- Nevezetes szögek (15º, 45º, 75º, 105º, 135º) szerkesztése.

- Középpontos tükrözés, tulajdonságai, szerkesztése, középpontosan tükrös alakzatok.

- Forgatás, forgásszimmetrikus alakzatok

- Paralelogramma szerkesztése.

- Sokszögek belső és külső szögeinek összege, összes és egy csúcsból húzható átlók száma.

- Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok valamint a forgáshenger hálója, felszíne és térfogata.

- Mértékegységek átváltása racionális számkörben.

 

Valószínűség, statisztika

.- Valószínűségi kísérletek egyszerű konkrét példák esetében.

- A gyakoriság fogalma.

 - Egyszerű grafikonok olvasása, készítése.

8. évfolyam

 

Számtan, algebra

- Alapműveletek helyes sorrendű elvégzése a racionális számkörben.

- Algebrai egész kifejezések, helyettesi értékének kiszámítása.

- Számolás hatványokkal.

- 1-nél nagyobb számok normálalakja.

- Osztó, többszörös,  legnagyobb közös osztók és legkisebb közös többszörös meghatározása prímtényezős felbontással.

- Számok négyzete és négyzetgyöke.

- Arány, arányos osztás.

- Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása.

- Százalékérték, alap és százalékláb kiszámítása, összetett százalékszámítási feladatok.

- Algebrai kifejezések, helyettesítési értékük meghatározása,

- Egytagú kifejezések szorzása és osztása.

- Többtagú kifejezések szorzása és osztása egytagú kifejezéssel.

- Elsőfokú törtes és zárójeles egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása.

- Szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel.

 

Összefüggések, függvények, sorozatok

- Halmazok metszete, uniója, különbsége, kiegészítő halmaza és részhalmaza.

- xax+b lineáris függvény  ábrázolása konkrét racionális együtthatók esetén.

 - Nemlineáris függvények (abszolútérték-függvény, másodfokú függvény)

- Egyenletek grafikus megoldása.

- Mennyiségek közötti kapcsolat ábrázolása grafikonnal.

- Számtani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a különbség alapján, mértani sorozatok konkrét elemeinek meghatározása az első elem és a hányados alapján.

 

 

Geometria, mérés

- Térelemek kölcsönös helyzete és távolsága.

- Szögek fajtái, irányított szögek, szögpárok (egyállású szögek, váltószögek, kiegészítő szögek, kiegészítő szögek, pótszögek).

- Adott tulajdonságú ponthalmazok.

- Síkidomok sokszögek.

- Háromszögek szerkesztésének alapesetei, nevezetes vonalai, pontjai.

- Pitagorasz tétele, alkalmazása geometriai számításokban.

- Speciális négyszögek (trapéz, paralelogramma, rombusz, téglalap, négyzet és deltoid) tulajdonságai, területe.

- Háromszög és négyszög alapú egyenes hasábok, henger felszíne és térfogata.

- Egybevágósági transzformációk (tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, eltolás, forgatás

- Alakzat tengelyes és középpontos tükrözése, eltolása adott vektorral.

- Hasonlóság, alkalmazása számításos feladatokban.

- Középpontos hasonlóság.

 

Valószínűség, statisztika

- Elemek kiválasztása, sorba rendezése.

- Relatív gyakoriság.

- Leggyakoribb és középső adat meghatározása.

- Grafikonok készítése, olvasása.

Természetismeret

 

5. osztály követelmény


1. Az anyag és néhány fontos tulajdonsága

            -ismerje az alábbi fogalmakat: anyag, élő-élettelen, halmazállapot, keverék, talaj, kőzettörmelék, humusz, talajnedvesség, tulajdonság, mennyiség, mértékegység; tömeg, sűrűség; levegő, víz, oldat,

2. Élet a kertben

            - a virágos növény felépítése, a szervek működése, a növények életfeltételei

            - ismerje hazánk jellegzetes zöldség és gyümölcsféléit

            - a zöldség és gyümölcsfélék kártevői

            - a földigiliszta és az éti csiga

 3. Állatok a házban és a ház körül

            - háziállatok: kutya, sertés, szarvasmarha, házityúk testfelépítése, életmódja, hasznosítása

            - házi veréb, füstifecske, házi légy

            - madárvédelem

4. Állandóság és változás a környezetünkben, kölcsönhatások

            -  mozgás, hőmérsékletváltozások, gravitáció, mágneses kölcsönhatás, fény

5. Tájékozódás a valóságban és a térképen

            - iránytű, fő-és mellékvilágtájak

            - a térkép

            - hazánk nagytájai

            - földrajzi fokhálózat

            - a Föld bolygó

6. A Föld és a Világegyetem

            - a Naprendszer felépítése

            - a Föld mozgásai és következményeik

            - időjárás, éghajlat, éghajlati övezetek

           

6. osztály követelmény


1. Felszíni és felszín alatti vizek

            - ismerje az alábbi fogalmakat: felszíni víz, felszín alatti víz, talajvíz, belvíz, hévíz, gyógyvíz, ásványvíz, folyóvíz, állóvíz, főfolyó, mellékfolyó, vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízjárás, felszínformálás, vízszennyezés, vízvédelem.

2. Vizek, vízpartok élővilága

            - a vízi, vízparti életközösség jellegzetes élőlényei

            -táplálkozási láncok

 

3.Alöldi tájakon

           - az Alföld, Kisalföld tájai, gazdaságuk

           - nemzeti parkok

4.  Hegyvidékek, dombvidékek

           - külső, belső erők

           - kőzetek

           - hegységeink, dombságaink tájai, gazdasága

5. Az erdő életközössége

           - hazai erdeink leggyakoribb fái, szintjei

           - cserjék, lágyszárúak

           - gombák

            - Az erdő gerinctelen és gerinces állatainak külleme, teste, élete, szerepe az erdő életében

            - táplálkozási láncok, táplálékhálózat

6. A természet és társadalom kölcsönhatásai

            - legyen tisztába az alábbi fogalmakkal: szelektív hulladékgyűjtés, tanya, falu, város, termelés, fogyasztás, nyersanyag, késztermék

7. Az ember szervezete és egészsége

            - a mozgás szervrendszere és működése

            - a táplálkozás szervrendszere és működése

            - a szaporodás és egyedfejlődés

            - érzékszerveink és azok működése

Történelem

5.osztály

 

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.

 

Fogalmak: őskor, ókor, régészet, szerszámkészítés, öntözéses földművelés, Krisztus előtt, Krisztus után, évtized, évszázad, emberöltő, fáraó, piramis, hieroglifa, ékírás, betűírás, múmia, Biblia, Ószövetség, mítosz, városállam, olimpia, népgyűlés, Akropolisz, légió, rabszolga, provincia, népvándorlás, Újszövetség, középkor, uradalom, hűbérúr, hűbéres, vár, jobbágy, robot, majorság, iszlám, pápa, szerzetes, eretnek, kolostor, kódex, lovag, középkori város, céh, járvány, távolsági kereskedelem, könyvnyomtatás, hun, finnugor, félnomád életmód, törzs, nemzetség, nagycsalád, fejedelem, táltos, honfoglalás, kalandozás, vármegye, tized, ispán, tatár, kun

 

Személyek: Ádám, Éva, Noé, Mózes, Dávid, Salamon, Tutanhamon, Kheopsz, Hammurapi, Gilgames, Csin-Si Huang-ti, Asóka, Zeusz, 12 görög Isten, Periklész, Romulus, Hannibál, Julius Caesar, Augustus, Jézus, Mária, József, Attila, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed, Szent Benedek, Szent Ferenc, Gutenberg, Álmos, Árpád, Géza fejedelem, Szent István, Gellért püspök, Szent László, Könyves Kálmán, II. András, IV. Béla, Szent Margit

 

Topográfia: ókori Kelet, Egyiptom, Nílus, Jeruzsálem, Mezopotámia, Kína, Balkán-félsziget, Olümposz, Athén, Spárta, Perzsa Birodalom, Marathón, Itáliai-félsziget, Róma, Karthágó, Szicília, Római Birodalom, Pannónia, Aquincum, Júdea, Betlehem, Bizánci Császárság, Frank Birodalom, Mekka, Arab Birodalom, Német-római Császárság, Urál,Magna Hungaria,  Levédia, Etelköz, Vereckei-hágó, Kárpát-medence, Erdély, Esztergom, Pannonhalma, Székesfehérvár, Buda, Muhi

                

Évszámok: Kr. e. 3000 körül (az Egyiptomi Birodalom egyesítése), Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpia játékok), Kr. e. 490 (a marathóni csata), Kr. e. V. század közepe (Athén fénykora), Kr. e. 44 (Julius Caesar meggyilkolása), Kr. u. 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása, az ókor vége), 622 (Mohamed „futása”), 800 (Nagy Károly császár), XV. század (könyvnyomtatás). a nagy pestisjárvány (1348), IX. század (Etelköz), 895–900

(a honfoglalás), 997–(1000)–1038 (I. /Szent/ István uralkodása), 1077 (I. /Szent/ László trónra lépése),Aranybulla (1222), 1241–1242 (a tatárjárás), 1301 (az Árpád-ház kihalása)

6. osztály

 

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.

 

Fogalmak: aranyforint, nádor, nemes, ősiség és kilenced törvénye, kormányzó, végvár, újkor, felfedező, gyarmat, manufaktúra, reformáció, protestáns, jezsuita, katolikus megújulás, felvilágosodás, alkotmány, végvár, hódoltság, szultán, szpáhi, janicsár, kuruc, labanc, hajdú, úrbér, jobbágyrendelet, zsellér, betelepítés, türelmi rendelet, népfelség elve, jakobinus, polgári nemzet, ipari forradalom, tőkés, bérmunkás, kapitalizmus, rendi országgyűlés, alsótábla, felsőtábla, reformkor, közteherviselés, cenzúra, sajtószabadság, választójog, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, honvédség, trónfosztás, nemzetiségi törvény

 

Személyek: I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. Szulejmán, Kolumbusz, Luther, Kálvin, Cromwell, XIV. Lajos, Rousseau, Washington, Dobó István, Szapolyai János,  Bocskai István, Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi Ferenc, Mária Terézia, II. József, XVI. Lajos, Robespierre, Napóleon, Watt, Széchenyi István, Kölcsey Ferenc, Wesselényi Miklós, Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Petőfi Sándor, Batthyány Lajos, Jellasics, Görgei Artúr, Bem József

 

Topográfia: Nándorfehérvár, Visegrád, Mohács, Amerika, Versailles, London, Szentpétervár, Pozsony, Bécs, Erdélyi Fejedelemség, Eger, Gyulafehérvár, Debrecen, Párizs, Waterloo, Debrecen, Isaszeg, Buda, Világos, Arad

 

Évszámok: 1308 (I. Károly), 1456 (Nándorfehérvár), 1458-1490 (Hunyadi Mátyás uralkodása), 1526 (a mohácsi vereség), 1492 (Kolumbusz), 1517 (Luther fellépése), 1776 (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat) 1789 (A francia forradalom), 1541 (Buda török kézen), 1552 (a „nagy várháborúk” éve), 1686 (Buda visszavívása), 1703–1711 (a Rákóczi-szabadságharc), 1740–1780 (Mária Terézia), : 1789 (a francia forradalom kezdete), 1815 (a waterlooi csata), 1830 (a Hitel megjelenése, a reformkor kezdete), 1832–1836 (reformországgyűlés), 1848. március 15. (forradalom Pest-Budán), 1849. április 14. (a Függetlenségi nyilatkozat), 1849. október 6. (az aradi vértanúk és Batthyány Lajos kivégzése)

7. osztály

 

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.

 

Fogalmak: polgárháború, nemzetállam, szabad verseny, monopólium, szociáldemokrácia, tömegkultúra,passzív ellenállás, kiegyezés, közös ügyek, dualizmus, millennium, agrárország, emigráció, amnesztia, villámháború, állásháború/állóháború, bolsevik, szovjet, hátország, kétfrontos háború, békediktátum, kommunizmus, GULAG, személyi kultusz, fasizmus, nemzetiszocializmus, kisantant, proletárdiktatúra, tőzsde, részvény, gazdasági válság, : őszirózsás forradalom, tanácsköztársaság, vörösterror, fehérterror, kormányzó, numerus clausus, konszolidáció, revízió, zsidótörvény, tengelyhatalmak, furcsa háború, hadigazdaság, totális háború, zsidóüldözés, holokauszt, gettó, deportálás, partizán

 

Személyek: I. Vilmos császár, Bismarck, Lincoln, Edison, Marx, Deák Ferenc, I. Ferenc József, gróf Andrássy Gyula, báró Eötvös József, Kandó Kálmán, Bánki Donát, II. Vilmos, Lenin, Wilson, II. Miklós, Clemenceau, Sztálin, Roosevelt, Mussolini, Hitler, Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, Bethlen István, Teleki Pál, Churchill, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc

 

Topográfia: Olaszország, Németország, Egyesült Államok, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Szerbia, Szarajevó, Pétervár, Oroszország, Szovjetunió, New York, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia, Lengyelország, Sztálingrád, Don-kanyar, Normandia, Auschwitz, Berlin, Jalta, Hirosima

 

Évszámok: 1859 (csata Solferinónál), 1861-1865 (polgárháború az Egyesült Államokban), 1871 (a Német Császárság létrejötte), 1867 (a kiegyezés), 1896 (a millenniumi ünnepségek), 1914. július 28. (a világháború kirobbanása), 1914-1918 (az első világháború), 1917 (az oroszországi forradalom és a bolsevik hatalomátvétel), 1918. november 11. (az első világháború vége), 1922 (a Szovjetunió megalakulása), 1929-1933 (a nagy gazdasági világválság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1918. október vége (az őszirózsás forradalom), 1919. március (a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása), 1920. március (Horthy kormányzóvá választása), 1920. június 4. (Trianon), 1938 (az első bécsi döntés), 1940 (a második bécsi döntés), 1939. szeptember 1. (a második világháború kirobbanása), 1941. június 22. (Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1941. június 27. (Magyarország hadba lépése), 1941. december 7. (Pearl Harbor, az Egyesült Államok hadba lépése), 1943. január (a doni katasztrófa), 1943. február eleje (a sztálingrádi csata vége), 1944. március 19. (Magyarország német megszállása), 1944. június 6. (a normandiai partraszállás,), 1944. október 15-16. (Horthy kiugrási kísérlete, Szálasi hatalomátvétele), 1945. április (a háború vége Magyarországon), 1945. május 9. (Európában befejeződik a háború), 1945. szeptember 2. (Japán kapitulációja)

8. osztály

 

A továbbhaladás feltétele, hogy a tanuló a felsorolt fogalmakat ismerje/értse, a személyekről tudjon beszélni, a térképen be tudja jelölni/meg tudja mutatni a történelmi helyszíneket, időben az évszámok ismeretében tudjon tájékozódni.

 

Fogalmak: hidegháború, vasfüggöny, jóléti állam, piacgazdaság, szuperhatalom, népbíróságok, államosítás, internálás, pártállam, ÁVH, kitelepítések, tervgazdaság, kollektivizálás, szövetkezet, tömegpropaganda, beat-korszak, olajárrobbanás, atomkatasztrófa, mamutcégek, nemzetközi pénzvilág, csúcstechnológia, munkásőrség, konszolidáció, népfelkelés, puha diktatúra, amnesztia, háztáji, pártállam, szamizdat, demokratikus ellenzék, multikulturalizmus, terrorizmus, migráció, , integráció, euró, internet, tömegkommunikáció,

privatizáció, rendszerváltás/rendszerváltozás, pluralizmus, demokratikus intézményrendszer, jogállam, állam, politikai rendszer, államforma, királyság, köztársaság, hatalom, intézmény, szervezet, kormányzás, demokrácia, diktatúra, szélsőséges pártok és mozgalmak, államszervezet, hatalommegosztás, társadalom, norma, szabály, jog, kötelesség, munka, gazdaság, piac, pénz, termelés, fogyasztás, család, szükséglet, munka, tulajdon, jövedelem, média, tömegkommunikáció, médiahasználat, funkció, médiaszöveg,nyilvánosság, közszolgálati média, kereskedelmi média, közösségi média, hír, kommentár, hírérték, hírverseny, pártatlanság, hírportál, közösségi oldal

 

Személyek: Truman, Marshall, Hruscsov, Tildy Zoltán, Rákosi Mátyás, Nagy Ferenc, Kovács Béla, Mindszenty József, Nagy Imre, Kádár János, Brezsnyev, Kennedy, Reagan, Gorbacsov, II. János Pál, Antall József, Göncz Árpád, Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc,

 

Topográfia: Szovjetunió, NSZK, NDK, Kína, Észak- és Dél-Korea, Észak- és Dél-Vietnam, Kuba, Közel-Kelet, Debrecen, Recsk, Hortobágy,Ukrajna, Észtország, Lettország, Litvánia, Csehország, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Németország, Prága, Csernobil, Salgótarján, Szászhalombatta, Bős-Nagymaros, Monor, Lakitelek, az EU tagállamai, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Délvidék, Várvidék (Burgenland),

 

Évszámok: 1946 (a fultoni beszéd), 1947 (a párizsi békék), 1949 (a NATO, az NDK és az NSZK megalakulása), 1953 (Sztálin halála), 1955 (a Varsói Szerződés), 1961 (Jurij Gagarin űrrepülése, a berlini fal felhúzása), 1945. november (választások Magyarországon), 1946 (a második köztársaság és az új forint), 1947 (a kékcédulás választások, a párizsi béke), 1956. október 23. (forradalom kitörése), 1956. november 4. (a forradalom leverésének kezdete), 1962 (a kubai rakétaválság), 1968 (a „prágai tavasz”, nyugati diáklázadások), 1989 (a berlini fal lebontása), 1991 (a Varsói Szerződés és a KGST felszámolása, a Szovjetunió felbomlása), 1991-1999 (a délszláv háború), 1991-2004 (Jugoszlávia felbomlása), 1993 (Csehszlovákia szétválása, Csehország és Szlovákia létrejötte), 1999 (Jugoszlávia NATO bombázása),

1958 (Nagy Imre és vádlott társai kivégzése), 1968 (az új gazdasági mechanizmus), 1985 (monori találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1989 (Nagy Imre és mártírtársainak újratemetése, a harmadik köztársaság kikiáltása), 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 2002 (az euró bevezetése), 2001. szeptember 11. (terrortámadások az Egyesült Államokban), 1990 (szabad, többpárti választások Magyarországon), 1991 (a szovjet csapatok távozása hazánkból), 1999 (csatlakozás a NATO-hoz), 2004 (Magyarország EU-tag lett)


 

Impresszum   |   Jogi nyilatkozat   |   Honlaptérkép   |   Kapcsolatfelvétel